Напрям підготовки 6.050101 “Комп’ютерні науки”

Головна сторінка » Навчальна робота » Напрями та спеціальності » Напрям підготовки 6.050101 “Комп’ютерні науки”

Системи штучного інтелекту є програмними комплексами, побудованими на сучасних принципах моделювання інтелектуальної діяльності людини.

Програмні системи автоматизованого перекладу, управління комп'ютером за допомогою голосу, комп'ютерні ігри, програми розпізнавання, експертні системи та системи прийняття рішень - усі ці програми відносяться до систем з елементами штучного інтелекту.

Напрям підготовки: 6.050101 "Комп'ютерні науки"

Освітньо-кваліфікаційний рівень:  бакалавр

Кваліфікація: фахівець з інформаційних технолоrій

Термін навчання: 4 роки

Можливе подальше навчання за спеціальностями:

 • 7(8).05010102 "Інформаційні технології проектування"
 • 7(8).05010104 «Системи штучного інтелекту»

Перелік навчальних дисциплін і практик

Нормативна частина

 1. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки
  • Українська мова (за професійним спрямуванням)
  • Історія України
  • Історія української культури
  • Іноземна  мова
  • Філософія
  • Політологія
  • Фізичне виховання (за рахунок вільного часу студента)
 2. Цикл математичної, природничо-наукової підготовки
  • Вища математика
  • Дискретна математика
  • Теорія ймовірностей, ймовірнісні процеси та математична статистика
  • Теорія алгоритмів
  • Чисельні методи
  • Математичні методи дослідження операцій
  • Теорія прийняття рішень
  • Фізика
  • Екологія
 3. Цикл професійної та практичної підготовки
  • Алгоритмізація та програмування
  • Об'єктно-орієнтоване програмування
  • Операційні системи
  • Організація баз даних та знань
  • Інтелектуальний аналіз даних
  • Веб-технології та веб-дизайн
  • Крос-платформне програмування
  • Технологія створення програмних продуктів
  • Комп'ютерна графіка
  • Технології комп'ютерного проектування
  • Системний аналіз
  • Технології захисту інформації
  • Технології розподілених систем та параельних обчислень
  • Моделювання систем
  • Управління ІТ-проектами
  • Проектування інформаційних систем
  • Методи та системи штучного інтелекту
  • Електротехніка та електроніка
  • Комп'ютерна схемотехніка та архітектура комп'ютерів
  • Комп'ютерні мережі
  • Охорона праці та безпека життєдіяльності
  • Економіка та бізнес

Варіативна частина

 1. Цикл гуманітарних та соціально-економічних дисциплін
  • Правознавство
  • Психологія
  • Релігієзнавство
  • Соціологія
  • Економічна теорія
 2. Цикл професійної і практичної підготовки
  • Групова динаміка і комунікації
  • Web-програмування
  • Агентно-орієнтоване програмування
  • Візуальне програмування в проектуванні САПР
  • Графічне та геометричне моделювання та інтерактивні системи
  • Емпірічні методи в проектуванні електронних засобів
  • Інтелектуальні системи інженерного забезпечення виробництва
  • Конструювання інформаційних технологій в САПР
  • Математичні основи подання знань в САПР
  • Мікропроцесорні системи керування технологічними процесами
  • Проектування  баз даних
  • Розробка загальносистемного програмного забезпечення САПР
  • Системи автоматизованного проектування в машинобудуванні та радіоелектроніці
  • Системи підтримки прийняття проектних рішень в машинобудуванні
  • Структурна організація та архітектура комп'ютерних систем

В процесі навчання студенти вивчають:

 • алгоритми, моделі та структури даних, що використовуються при вирішенні прикладних задач у різних предметних галузях;
 • структури та функції сучасних систем управління базами даних (СУБД), навички програмування та створення додатків при застосуванні різних СУБД;
 • тенденції розвитку сучасних технологій програмування, особливості застосування об'єктно-орієнтованого підходу у різних системах;
 • Інтернет-технології, що використовують методи та моделі штучного інтелекту для пошуку і обробки даних та знань в Web, мови структурного та семантичного представлення знань;
 • моделі безпеки операційних систем, засоби захисту інформації у локальних та корпоративних мережах;
 • класичні та сучасні засоби комп'ютерного моделювання, що застосовуються при проектуванні інтелектуальних агентів сучасних моделюючих середовищ;
 • аналіз, синтез та моделювання нейронних мереж, методи їх проектування, оптимізації та навчання;
 • методи цифрової обробки сигналів, принципи комп'ютерного кодування зображень, алгоритмів сучасних графічних систем.