Дубровін Валерій Іванович

Головна сторінка » Співробітник » Дубровін Валерій Іванович

П.І.Б. співробітника Дубровін Валерій Іванович

Науковий ступінь, звання к.т.н., професор по кафедрі програмних засобів

Посада професор кафедри «Програмні засоби»

Освіта вища, Запорізький машинобудівний інститут ім. В.Я.Чубаря, спеціальність за дипломом - "Радіотехніка"

Кандидатська дисертація: "Дослідження питань побудови запам’ятовуючих пристроїв на тонких магнітних плівках з керованим рухом доменів", спеціальність 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти

Наукові інтереси інтелектуальний аналіз даних і прийняття рішень

Дисципліни

"Теорія прийняття рішень", "Математичні методи оптимізації та дослідження операцій"

Основні наукові праці

2015 рік

 1. Дубровин В.И. Метод выделения профилей волнистости и шероховатости профилограмм металлических поверхностей с помощью вейвлет-анализа / В.И. Дубровин, П.А. Каморкин, Ю.В. Твердохлеб // Адаптивные Системы Автоматического Управления. Межведомственный научно-технический сборник. – 2015. – №1 (26). – С. 26-31.
 2. V. Dubrovin Non-pharmacological correction methods of central nervous system disturbances / V.Dubrovin, M. Zakharova, A. Rashavchenko, J. Tverdohleb // Proceedings of Information Technologies In Innovation On Business Conference. – Kharkiv: KhNURE, 2015. – C. 43-46.
 3. Комп’ютерна програма “Аналіз частотних складових вейвлет-базису”: Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір / Ю.В. Твердохлеб, В.І. Дубровін. – Державна служба інтелектуальної власності України. – Дата реєстрації : 14.07.2015.
 4. Дубровин, В.И. Вейвлет-анализ микрогеометрии металлических поверхностей [Текст] / В.И.Дубровин, Ю.В. Твердохлеб // Сучасні проблеми математичного моделювання та обчислювальних методів : міжн. наук. конф., м. Рівне, 19-22 лютого 2015 р. : зб. тез. – Рівне: РДГУ, 2015. – С. 201-202.

2014 рік

 1. Комп’ютерна програма “Аналіз та інтерпретація електрокардіографічного сигналу” : Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір / Ю.В. Твердохліб, В.І. Дубровін. – Державна служба інтелектуальної власності України. – Дата реєстрації : 05.09.2014.
 2. Дубровин В.И. Метод вейвет-разделения сигнала сложной формы на независимые составляющие [Текст] // В.И. Дубровин, Ю.В. Твердохлеб // Цифровая обработка сигналов и ее применение (DSPA-2014) : межд. науч.-техн. конф. : сб. докладов. – Москва: РНТОРЕС ім.А.С. Попова, 2014. – Т. 2. – С. 722-725.
 3. Дубровин В.И. Автоматизированная система анализа и интерпретации ЭКГ / Дубровин В.И., Твердохлеб Ю.В., Харченко В.В. // Радиоэлектроника. Информатика. Управление. – 2014. – №1 (30). – С. 150-156.
 4. Пат. 90102 Україна, МПКG01R 23/16. Спосіб визначення оптимального вейвлету для аналізу сигналів на основі дослідження його амплітудно-частотної характеристики [Текст] / В.І. Дубровін, Ю.В. Твердохліб; заявник и патентовласник: Запорізький національний технічний університет. - заявл. 20.12.13; опубл. 12.05.14, Бюл. №9.,3с.
 5. Комп’ютерна програма “Система підтримки прийняття рішень у рекламі та медіаплануванні” : Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 53838 / В.І. Дубровін, К.О. Фандєєва. – Державна служба інтелектуальної власності України. – Дата реєстрації : 25.02.2014.
 6. Дубровін В.І. Система автоматизованого планування рекламної кампанії для підприємств малого та середнього бізнесу / В.І. Дубровін, К.О. Фандєєва // Системи обробки інформації. – 2014. – №6 (122). – С. 177-180.
 7. Дубровин, В.И. Обработка видеоряда спортивных игр с использованием фильтра Габора [Текст] / В.И. Дубровин, Ю.В. Твердохлеб, Д.В. Панченко // Научно-технический журнал «Радиоэлектроника и информатика» / Под. ред. В.И. Хаханова. – Харьков: Изд-во ХНУРЭ, 2014, №1. – С. 46-49.

2013 рік

 1. Дубровін В.І. Огляд методів вейвлет-перетворення для аналізу фоно- та електрокардіограм / Дубровін В.І., Твердохліб Ю.В., Рашавченко А.В. // Біоніка інтелекту. – 2013. – №2(81). – С. 87-92.
 2. Дубровин, В.И. Принятие решений при комплексном управлении инвестициями [Текст] / В.И. Дубровин, В.Н. Лёвкин // Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова. – 2013. – № 2. – С. 168-172.
 3. Дубровин, В.И. Исследование изменений энтропии и энергии на этапах декомпозиции сигнала [Текст] / В.И. Дубровин, Ю.В. Твердохлеб // Радиоэлектроника, информатика, управление. – 2013. – № 2. – С. 54-58.
 4. Дубровин, В.И. Интеллектуальная информационная технология выбора метода принятия групповых решений [Текст] / В.И. Дубровин, Н.А. Миронова. – Системы управления и информационные технологии. – 2013. – № 3.1 (53). – С. 133–136.
 5. Дубровін, В.І. Модель оцінки технічного стану вузлів ГТД за параметрами вібрації з використанням вейвлет-перетворення [Текст] / Т.В. Юр, В.М. Харитонов, В.І. Дубровін. – Авиационно-космическая техника и технология. – 2013. – №10/107. – С.177-182.
 6. Dubrovin V.I. R-peaks detection using wavelet technology / V.I. Dubrovin, J.V. Tverdohleb, V.V. Kharchenko  //   Радіоелектроніка. Інформатика. Управління. – 2013. – №2 (29).  –   С. 126-129.

2012 рік

 1. Дубровін В.І. Прийняття рішень у процесі управління ризиками проектів : навчальний посібник / В.І. Дубровін, В.М. Льовкін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2012. – 196 с. (Гриф надано МОНмолодьспорту України, лист №1/11-4876 від 15.06.2011 р.)
 2. Пат. 67813 Україна, МПК12 G06Q 90/00, G06Q 90/00. Спосіб управління проектами [Текст] / В.І. Дубровін, В. М. Льовкін; заявник и патентовласник: Запорізький національний технічний університет. - заявл. 11.07.12; опубл. 12.03.12, Бюл. №5.,4с.
 3. Дубровин, В.И. Использование нейронной сети для классификации участников тендера [Текст] / В.И. Дубровин, Т.А. Колпакова // Научно-теоретический журнал «Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова» / Под. ред. Е.И. Евтушенко. – Белгород: Изд-во БГТУ, 2012, №3. – С. 178-181.
 4. Комп’ютерна програма “Система підтримки прийняття рішень з управління інвестиціями”: Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір / В.І. Дубровін, В.М. Льовкін. – Державна служба інтелектуальної власності України. – Дата реєстрації : 30.01.2012.
 5. Льовкін В.М., Дубровін, В.І. Прийняття інвестиційних рішень в умовах невизначеності. // Системи обробки інфомації. – 2012. – №2 (100). – С. 264-270.
 6. Дубровін В.І., Льовкін В.М. Використання нейронних мереж для прогнозування успішності проектів. // Вісник Черкаського державного технологічного університету. – 2012. – №1. – С. 62-66.

2011 рік

 1. Дубровін, В.І. Формування інвестиційного портфеля в умовах нестабільності фондового ринку [Текст] / В.М. Льовкін, В.І. Дубровін // Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии: сб. науч. тр. – Х.: Нац. аэрокосм. ун-т «ХАИ», 2011. – Вып. 51. – С. 145-154.
 2. Льовкін В.М., Дубровін, В.І. Інформаційна технологія управління інвестиціями. // Радиоэлектроника и информатика. – 2011. – №3 (54). – С. 64-69.
 3. Дубровин В.И., Твердохлеб Ю.В. Усовершенствование методов анализа экг-сигналов на основе вейвлет-преобразования в системе электрокардиографии высокого разрешения // Радіоелектроніка, інформатика, управління. 2011, №1. - С.91 -98
 4. Льовкін В.М., Дубровін В.І., Онищенко В.Ф. Прогнозування фактичних результатів проекту на стадії перед-проектного планування // Радіоелектроніка. Інформатика. Управління. - 2011. - №1 (24). - С. 44-51.
 5. Льовкін В.М., Дубровін В.І. Метод прогнозування ризику неуспішності проектів на стадії передпроектного планування // Праці Одеського політехнічного університету. - 2011. - №1 (35).-С. 106-111.
 6. Дубровін В.І., Круглікова В.В., Фандєєва К.О. Підтримка прийняття рішень щодо реклами і медіа планування // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2011, Т.1. -С.114-118.
 7. Дубровін В.І., Круглікова В.В., Фандєєва К.О. Метод аналізу ієрархій у підвищенні ефективності рекламної кампанії // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво, 2011, №4. - С. 87-91
 8. Юр Т.В., Харитонов В.Н., Дубровин В.И. Модель диагностирования узлов газотурбинных двигателей с применением вейвлет-преобразования и S-дискриминанта // Радіоелектроніка. Інформатика. Управління. - 2011. - №2 (25). - С. 60-64.
 9. Дубровин В.И., Твердохлеб Ю.В. Метод обнаружения QRS-комплексов экг-сигналов на основе вейвлет-трешолдинга // Бионика интеллекта. 2011, № 1 (75). С. 98-101.
 10. Tverdohleb Julia, Dubrovin Valeriy. Processing of ECG Signals Based on Wavelet Transformation // International Journal of Advanced Science and Technology. 2011, vol.30. - p.73-81.

Вибрані наукові праці Перелік

Повний перелік наукових праць Перелік

Відзнаки та нагороди

Нагороджений знаком «Відмінник освіти України» (2000р.), Почесною грамотою Міністерства освіти України (1997р.), Почесною грамотою Запорізької обласної державної адміністрації — переможцю конкурсу «За досягнення в області якості» у номінації «За значний власний внесок в організацію забезпечення якості в Запорізькій області» (2000р.), Почесною грамотою Запорізької обласної державної адміністрації за створення регіональної інформаційно-довідкової системи банка даних з матеріалами про громадян України, полеглих у боях 1941-1945рр., яка увійде до Всеукраїнського банка даних «Книга Памяти Украины» (2000р.). Лауреат конкурсу кращих робіт Інституту проблем управління АН СРСР (1973р., Москва), лауреат конкурсу наукових робіт молодих вчених АН СРСР (1974р., Москва). 

Дубровін Валерій Іванович у 1964 році з відзнакою закінчив Харківський радіотехнічний технікум. В 1963-1964 роках працював слюсарем- електромонтажником в організації п/с 274 (м. Харків). За результатами навчання в технікумі ввійшов до складу 5% випуску, що мали право вступати до вищих навчальних закладів. По закінченні технікуму працював техніком в організації п/с 64 (м. Запоріжжя) до вступу у 1965 році в Запорізький машинобудівний інститут. Інститут закінчив з відзнакою у 1970 році за спеціальністю «Радіотехніка». Державною екзаменаційною комісією був рекомендований до вступу в аспірантуру. По закінченню інституту працював інженером у Філії конструкторського бюро електроприладобудування (м. Запоріжжя) до призиву в армію. Після демобілізації вступив до аспірантури Інституту проблем управління Академії наук СРСР (ІПУ). Лауреат конкурсу кращих робіт ІПУ, лауреат конкурсу наукових робіт молодих вчених ІПУ. З 1975 року після закінчення аспірантури - асистент, старший викладач, доцент, професор Запорізького національного технічного університету. У 1977-1981рр. працював заступником декана факультету. З 2011 р. по 2016 р. працював завідувачем кафедри програмних засобів ЗНТУ.

Дубровін В.І. опублікував більш ніж 300 наукових праць, видав 3 навчальних посібника з грифом МОНУ, монографію, отримав 11 патентів України на винаходи та 6 свідоцтв на реєстрацію авторських прав на комп'ютерні програми. Керує аспірантурою. За його керівництвом виконали та захистили дисертації 7 аспірантів. Заступник головного редактора журналу «Радіоелектроніка. Інформатика. Управління» (1999-2014р.р.).

Дубровін В.І. – керівник держбюджетних науково-дослідних робіт:

2014 – 2015 - Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень та цифрової обробки даних на основі вейвлет-аналізу, Міністерство освіти і науки України, ДР № 0112U005349;

2012 – 2014 - Методи, моделі та інформаційні технології управління складними об’єктами на основі спектрального аналізу та ризик-орієнтованого прийняття рішень, Міністерство освіти і науки України, ДР № 0113U001098;

2009 – 2012 - Моделі, методи та інформаційні технології прийняття рішень і технічного діагностування, Міністерство освіти і науки України, ДР № 0109U007672;

2006 – 2009 - Інтелектуальний аналіз данних та прийняття рішень, Міністерство освіти і науки України, ДР № 0106U008620.