Каплієнко Тетяна Ігорівна

Головна сторінка » Співробітник » Каплієнко Тетяна Ігорівна

П.І.Б. співробітника Каплієнко Тетяна Ігорівна

Науковий ступінь, звання к.т.н.

Посада доцент

Освіта вища, Запорізький національний технічний університет

Кандидатська дисертація:

"Інформаційна технологія динамічного планування та моніторингу процесу розроблення web-орієнтованих інформаційних систем", спеціальність 05.13.06 – інформаційні технології, рік захисту – 2015, Херсонський національний технічний університет

Наукові інтереси аналіз вимог та ризиків розробки програмного забезпечення, тестування, інформаційні технології

Дисципліни

 • Аналіз вимог до програмного забезпечення
 • Якість програмного забезпечення та тестування
 • Об'єктно-орієнтоване програмування
 • Інженерія якості
 • Валідація та верифікація цифрових систем керування

Основні наукові праці

 1. Брагина, Т.И. Сравнительный анализ итеративных моделей разработки программного обеспечения [Текст] / Т.И. Брагина, Г.В. Табунщик // Радиоелектроніка. Інформатика. Управління. – 2010. – № 2. – С. 130 – 139.
 2. Брагина, Т.И. Анализ подходов к управлению рисками в программных проектах с итеративным жизненным циклом [Текст] / Т.И. Брагина, Г.В. Табунщик // Радиоелектроніка. Інформатика. Управління. – 2011. – №2 – С. 120-124.
 3. Брагина, Т.И. Нечеткий анализ проектного риска [Текст] / Т.И. Брагина, Г.В. Табунщик // Системи обробки інформації. Вип.3 (93). - 2011. – C.15-21.
 4. Брагина, Т. И. Стратегия тестирования web - проектов / Брагина Т. И., Табунщик Г. В. // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія “Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка” (ІКОТ-2012). Випуск 15 (203) – Донецьк: ДВНЗ “ДонНТУ”. – 2012.– С. 118-124.
 5. Брагіна, Т.І. Розробка засобів інтеграції / Т.І. Брагіна // Системи обробки інформації. Вип.8 (106). - 2012. – С. 127-130.
 6. Пат. 81169 Україна, МПК (2011) МПК2012 G06Q 10/06, G06Q 10/10, G06Q 90/00. Спосіб керування ризиками проектів [Текст] / Брагіна Тетяна Ігорівна; Табунщик Галина Володимирівна; заявник і патентовласник Запорізький національний технічний університет. – № u201214521; заявл. 18.12.2012; опубл. 25.06.2013, бюл. № 12.
 7. Брагина, Т.И. Риск-ориентированный метод тестирования интегрированных баз данных /Т.И. Брагина, Г.В. Табунщик // «Электротехнические и компьютерные системы». – Одесса, 2014. – №13 (89). – С. 223-230.
 8. Брагина, Т.И. Информационная технология риск-ориентированного оценивания функциональности web-ориентированных систем /Т.И. Брагина, Г.В. Табунщик // Системи обробки інформації. Вип.2 (118). – 2014.– C. 245-252.
 9. Брагина, Т. И. Информационная технология оценки достоверности данных при интеграции web-ориентированных систем / Т.И. Брагина // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія “Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка” (ІКОТ-2014). Випуск №1 (19) 2014. – Донецьк: ДВНЗ “ДонНТУ”. – 2014.– С.50-56.
 10. Віддалений та віртуальний інструментарій в інжинірингу. Монографія. /А. Пархоменко, Г. Табунщик, М. Поляков, О. Гладкова, Т.Каплієнко, Т. Ларіонова. – Запоріжжя: Дике поле, 2015. –237 с.
 11. Табунщик Г.В. Інженерія якості програмного забезпечення: навчальний посібник. – 2-ге вид. – Запоріжжя: ЗНТУ, Дике Поле. Табунщик Г.В, Кудерметов Р.К., Каплієнко Т.І., 2016. – 176 с.

Повний перелік наукових праць Перелік